Hasičstvo jako všude jinde vzniklo ze snah svépomoci. Vyvíjelo se z primitivních prostředků tak, jak to poměry jednotlivých obcí dovolovaly. Ve sborech se sdružovali jednotlivci dobrého srdce, připraveni v případě nebezpečí pomoci svým bližním. Tak vznikly organizace stmelené svým bližním. Tak vznikaly organizace stmelené ochotou a dobrovolnou kázni, které se staly významnými také proto, že v nich zavládl duch pravého mužského kamarádství.

clenoveV Ludgeřovicích byl první hasičský sbor založen v roce 1904 a byl německý. Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1905 až 1906 místním stavitelem panem Murisem za aktivní pomocí všech členů. Německý hasičský sbor měl asi 40 členů. Jelikož obec Ludgeřovice byla obcí moravskou - přes 80 % obyvatel, bylo nemyslitelné, aby zde konal hasičskou službu jen německý sbor. Proto byl 27. dubna 1924 založen Český sbor dobrovolných hasičů a uznán v roce 1925. Počátky sboru byly těžké. Díky porozumění u členů správní komise obecní, dostalo se novému sboru značné podpory pro počátek. Při založení neměl sbor ani výzbroj, ani stříkačku. Bylo tu jen 33 ochotných členů, kteří se nelekali žádných překážek, žádných protivenství, ba často ani nemístného výsměchu nepřátel. Za těžkých obětí, které přinášeli pro sbor členové a za přispění malého houfu příznivců z občanstva, zařizoval se náš sbor pomalu, ale jistě. Obec propůjčila sboru hasičskou zbrojírnu, byla zakoupena výzbroj pro 22 mužů. Po roce byla opatřena motorová dvoukolová stříkačka značky FLANDER a starší auto TATRA (bohužel dobové foto se nezachovalo), které svépomoci předělal na hasičský vůz řidič Erich Bartusek.

Do roku 1927 patřil hasičský sbor k Hasičské župě Slezsko-ostravské s názvem Stalmachova. V uvedeném roce bylo ze svazku župy jedenáct hlučínských sborů propuštěno. Tyto sbory se dne 24. dubna 1927 sešli v hotelu National v Hlučíně, aby zde zvolili Župní výbor hasičské jednoty hlučínské. 22. června roku 1928 vystupuje poprvé korporativně župa na svém prvním župním sjezdu v Ludgeřovicích. Přes veškerou antipatii mnoha občanů se sjezd natolik zdařil, že byl důstojným zahájením následujících vystoupení mladé župy. Sjezdu se zúčastnilo 179 bratří. V roce 1930 byla Župní hasičská jednota hlučínská rozdělena na tři okrsky, Ludgeřovice patřily do 2. okrsku spolu se Šilheřovicemi, Markvartovicemi, Darkovicemi a Darkovičkami. V roce 1935 byl 23. června pořádán v Ludgeřovicích Župní sjezd. Župní a okresní sjezdy nebyly pouze parádními hasičskými podniky, nýbrž na prvním místě pracovními srazy hasičstva. Při nich se konala požární cvičení. Oba sbory, jak český, tak i německý, fungovaly až do podzimu roku 1943, kdy bylo Hlučínsko zabráno Němci. Český hasičský sbor byl zrušen a zůstal pouze německý. Sbor obdržel velkou čtyřkolovou ruční stříkačku taženou koňmi, která fungovala až do roku 194
 8. Po válce roku 1945 byl německý sbor ihned zrušen.  
  
1. srpna 194auto5 zahájil činnost český hasičský sbor a 26. února 1946 svou činnost český hasičský sbor obhájil a byl uznán. K 1. dub n u 1949 byl stav členů 55. Ve vybavení bylo auto značky HORCH - vojenská německá sanita předělaná dohromady s autem PRAGA AERO 150 a dvoukolová stříkačka DS 16 a PS 8. V roce 1953 zaniká název Československý svaz hasičstva a nahrazuje ho Československá požární ochrana. Až od roku 1960 jsme byli v okrese Hlučín. V roce 1964 jsme patřili v okrese Opava do okrsku číslo 9 s názvem Petřkovický. Patřily k němu tyto organizace: Ludgeřovice, Vrablovec, Hošťálkovice, Lhota, Petřkovice, Koblov, Antošovice, Šilheřovice, Hať a Markvartovice. Po letech 1967 - 1969 kdy došlo k oživování starých tradicí: Oslavy sv. Floriána, svěcení praporu... dochází k vpádu vojsk bývalé Varšavské smlouvy a tuhé normalizace. V roce 1978 po přerozdělení v okrese Opava jsme byli zařazeni do okrsku číslo 4 spolu s organizacemi: Vrablovec, Markvartovice a Šilheřovice. V roce 1980 - 1982 dochází k velké přestavbě požární zbrojnice do podoby, která vydržela bez výrazných změn až do další generální rekonstrukce v roce 2018 - 2019. Sbor je do vybaven starším cisternovým autem CAS 25 a motorovou stříkačkou PPS 12.

Po změně politického systému dochází v roce 1990 ke změně názvu a Svaz požární ochrany je nahrazen Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska se základní organizační jednotkou Sbor dobrovolných hasičů - SDH. V roce 1992 dochází znovu k přerozdělení okrsků okresu Opava a organizace spadá do okrsku číslo 14 spolu s Vrablovcem, Markvartovicemi, Šilheřovicemi a Hatí. V roce 1994 slaví organizace 90. let svého vzniku. Je sloužena mše svatá v kostele sv. Mikuláše a vysvěcen prapor. V roce 1997 postihly naši obec společně z celou oblastí rozsáhlé povodně, kterým musela čelit naše jednotka. V roce 1998 se znovu zakládá naše soutěžní družstvo mužů.

p1010117V roce 2002 jsme čelili přívalovým srážkám, které opět způsobili lokální povodeň. Závěrem roku byla zakoupena starší Avie 31 (dodána v lednu 2003), která slouží jako technický vůz a zároveň pro převoz soutěžních družstev.
V roce 2004 oslavil sbor 100 let svého trvání, byla uspořádána slavnostní schůze za účasti významných představitelů SH ČMS a sloužena slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše celebrována biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, jenž byla součástí 8. svatofloriánského setkání hasičských praporů a zástav. Celkem bylo napočítáno 41 praporů.
V roce 2005 došlo k likvidaci zásahového vozidla CAS 25, další ranou bylo vykradení hasičské zbrojnice, v jejímžtrambus_cely důsledku výjezdová jednotka přišla o své technické vybavení (elektrocentrála, motorová pila, plovoucí čerpadlo). Díky pochopení vedení obce se ještě v témž roce nakoupily nově tyto prostředky, k nim dále přibyla kompletní výstroj pro 6 zasahujících hasičů a vozidlová radiostanice. V roce 2006 se po mnoha pokusech podařilo zakoupit starší cisternové vozidlo CAS 32 T815 pro jednotku SDH. Na základě žádosti Obce Ludgeřovice byla JSDHO v roce 2008 přeřazena z kategorie JPO V na JPO III/1 s územní působností i mimo katastr obce Ludgeřovice. V tomtéž roce byly uzavřeny partnerské smlouvy o spolupráci mezi SDH a polskými kolegy z obce Turzyczka a hasiči ze slovenské Liptovské Kokavy.

 

Dalším významným mezníkem je rok 2012, kdy je pořízen dopravní automobil Ford Transit pro zásahovou jednotku, místo již dosluhující Avie 31. V roce 2014 pak sbor pořádá oslavy výročí 110 let hasičů v obci. Je sloužena slavnostní mše a následně se koná výroční schůze sboru. Dalším významným posunem ve výbavě jednotky bylo zakoupení zcelá nové CAS 20 T815 v roce 2016, která nahradila CAS 32 T815. Na nákup vozidla obec získala dotaci ve výši 2,5 mil. Kč z Fondu zábran škod. V letech 2018 - 2019 dochází ke generální rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice, kdy je přistaveno další patro a v budově je vyměněno komplet vše krom nosných zdí. Tento projekt byl financován z dotace MV GŘ HZS ČR, Moravskoslezského kraje a zbylou část dofinancovala obec Ludgeřovice z vlastních prostředků. V roce 2019 při oslavách 115. výročí založení sboru v obci je pořízena replika praporu, jenž byla financována za pomocí dotace z Moravskoslezského kraje a zbylou část uhradil sbor ze svých prostředků.stav_200123_6

Aktualizováno (Pondělí, 27 Leden 2020 14:35)